انجمن علوم تشریح ایران- مزایای عضویت
مزایای عضویت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/3 | 
1- تخفیف در ثبت نام کارگاه های آموزشی
2- تخفیف در دوره های آموزشی
3- تخفیف در ثبت نام همایش سالانه
4- صدور توصیه نامه علمی دانشجویان فعال عضو انجمن
5- دریافت امتیاز بازآموزی برای کارگاه های مستقل و مشترک
6- تخفیف برای ارسال مقاله در نشریه علوم تشریح
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم تشریح ایران:
http://isas.ir/find.php?item=1.126.26.fa
برگشت به اصل مطلب