انجمن علوم تشریح ایران- اخبار
اخبار

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/17 | 
- 97/05/16 همایش استاندار سازی آموزش علوم تشریح با حضور تنی چند از اساتید این حوزه برگزار گردید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم تشریح ایران:
http://isas.ir/find.php?item=1.60.42.fa
برگشت به اصل مطلب