انجمن علوم تشریح ایران- هیات موسس
هیات موسس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/7 | 

اعضای هیات موسس انجمن آناتومی

دکتر محمدتقی جغتائی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران،  ایران.
دکتر حسین حکمت
دکتر مهدی مهدیزاده دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران،  ایران.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم تشریح ایران:
http://isas.ir/find.php?item=1.58.14.fa
برگشت به اصل مطلب