انجمن علوم تشریح ایران- نشریات
نشریات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/31 | 

"مجله علوم تشریح" به عنوان یک مجله بین المللی و رسمی ، فصلنامه علمی انجمن علوم تشریحی ایران است. هدف از انتشار مجله علوم تشریح  افزایش آگاهی آناتومیست ها می باشد. این مجله به عنوان یک رسانه علمی چند رشته ای با قسمت های سرمقاله ، مقالات پژوهشی ، مقالات دوره ای در حوزه های گسترده ای از آناتومی منتشر می شود:

  • ماکرو آناتومی: آناتومی بالینی، آناتومی جراحی، آناتومی انسان ، رشد، آناتومی سطحی، آناتومی کاربردی
  • میکروآناتومی : بافت شناسی و بررسی ساختار سلولهای مختلف، سلول ها و بافت، جنبه های مولکولی سلول و بافت، رشد تمایز سلولی و مهاجرت، فیزیولوژی اندام ها و دستگاه های مختلف.
  • جنین شناسی: گامتوژنز، لقاح، گاستروالسیون، اندام زایی، رشد و تمایز اندام های مختلف قبل و بعد از تولد، سن تغییرات اندام های مختلف،  سلول زایی، کلونینگ و حیوانات تراریخته ، ژنتیک و اپی ژنتیک، سلول های بنیادی.
  • علوم اعصاب: زمینه های وسیعی از رشد و نمو مولکولی، سیستم های سلولی، بررسی رفتاری، علوم اعصاب بالینی و شناختی.
  • بررسی های پزشکی در آناتومی، آموزش آناتومی، و دیگر موضوعات مرتبط. 


این مجله همچنین تلاش می کند در زمینه های مرتبط و به عنوان صدای جامعه آناتومیست ها همگام با شبکه های مشارکتی ملی، منطقه ای و بین المللی  در ایران، شرق میانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا پیش گام باشد. از این روی است که  مجله علوم تشریح از جمله مجلات علمی  وزارت بهداشت ایران بوده ودر سایت Google Scholar نمایه شده است .....

وب سایت نشریه علوم تشریحی ایران

آدرس وب سایت  : anatomyjournal.ir

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم تشریح ایران:
http://isas.ir/find.php?item=1.108.21.fa
برگشت به اصل مطلب